ALGEMENE VOORWAARDEN BIODIVERSITUIN

versie 1 mei 2021

20210501 Algemene Voorwaarden Biodiversituin

Artikel 1. Definities en interpretatie

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod”: iedere offerte die door de Opdrachtnemer wordt opgesteld en aan de Opdrachtgever wordt voorgelegd ter goedkeuring;

Hoofdsom”: het totaalbedrag dat de Opdrachtnemer in rekening kan brengen voor de uitvoering van de Overeenkomst, exclusief meer- en minderwerk en onvoorziene kosten;

Levende materialen”: (i) Materialen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien of tot ontwikkeling te komen, (ii) zand/grond/aarde en compost;

Levenloze materialen”: alle materialen die niet onder Levende materialen vallen, maar wel tot het vakgebied van de Opdrachtnemer behoren;

Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met de Opdrachtnemer, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan op basis van het Aanbod;

Opdrachtnemer”: F.C. van der Kooij handelend onder de naam Biodiversituin, gevestigd en kantoorhoudend te (3951 AD) Maarn, Kapelweg 36 en ingeschreven als eenmanszaak bij het handelsregister onder nummer 80014852;

Overeenkomst”: het door de Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerde Aanbod, waarmee hij aan de Opdrachtnemer opdracht geeft tot uitvoering van de Werkzaamheden en waarmee de Opdrachtnemer deze opdracht aanneemt;

Uurtarief”: de vergoeding voor het verrichten van Werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief btw;

Verkoopprijs”: de prijs die de Opdrachtgever betaalt voor via de Opdrachtnemer ingekochte materialen.

Website”: www.biodiversituin.nl zoals deze van tijd tot tijd luidt;

Werkzaamheden”: de uitvoering van een of meerdere diensten, zoals deze worden aangeboden op de Website en worden gespecifieerd in het Aanbod. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen: het geven van advies, het maken van tuinontwerpen, het uitwerken van project- en beheerplanningen, het maken en verspreiden van educatiemateriaal, het geven van lessen, het begeleiden van subsidieaanvragen. Op verzoek van de Opdrachtgever kunnen hier ook onder vallen: inkoop en levering van benodigde materialen en het uitzetten/positioneren (niet: het planten) van beplanting op basis van het ontwerp.

 1. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
 2. Tenzij anders aangegeven, behelst een verwijzing in deze voorwaarden:
  1. naar “partij(en)” een verwijzing naar Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk;
  2. naar "materialen" een verwijzing naar Levende en Levenloze materialen, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk;
  3. naar een “derde” een verwijzing naar een enig ander natuurlijk persoon of rechtspersoon dan de Opdrachtgever of Opdrachtnemer;
  4. naar “schriftelijk” eveneens een verwijzing naar e-mail;
  5. naar mannelijk eveneens een verwijzing naar vrouwelijk en vice versa;
  6. naar een “artikel” een verwijzing naar een artikel in deze voorwaarden;
  7. naar een wetsbepaling een verwijzing naar die bepaling, zoals die van tijd tot tijd luidt.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod dat de Opdrachtnemer doet en op elke Overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden gesloten. Deze voorwaarden worden door de Opdrachtnemer als bijlage bij het Aanbod verstrekt aan de Opdrachtgever en zijn tevens te downloaden via de Website.
 2. Met de aanvaarding van het Aanbod en daarmee het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud van deze voorwaarden en deze te aanvaarden.
 3. Aanvullende en/of bijzondere voorwaarden zijn alleen bindend voor een partij, wanneer deze partij die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard vóór de start van de Werkzaamheden.

 

Artikel 3. Het Aanbod

 1. Voordat een Aanbod wordt uitgebracht, heeft de Opdrachtnemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Opdrachtgever de plicht de Opdrachtnemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever vooraf eventuele kosten die gemoeid zijn met de totstandkoming van het Aanbod bekend.
 2. De Opdrachtnemer brengt het Aanbod schriftelijk uit.
 3. De Opdrachtnemer voorziet het Aanbod van een dagtekening. Het Aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na de dagtekening, tenzij uit het Aanbod anders blijkt.
 4. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te verrichten Werkzaamheden, op basis van de in het eerste lid door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.
 5. Het Aanbod vermeldt een zo specifiek mogelijke indicatie van de opleveringstermijn.
 6. Het Aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die de Opdrachtnemer voor de uit te voeren Werkzaamheden hanteert:
  1. Opdrachtnemer biedt de Opdrachtgever een vast bedrag (inclusief btw) waarvoor zij de Werkzaamheden verricht; of
  2. Opdrachtnemer doet een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (inclusief btw), zoals het Uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen. Opdrachtnemer kan op verzoek van de Opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. De Opdrachtnemer brengt na het uitvoeren van de Werkzaamheden aan de Opdrachtgever het totaalaantal uren in rekening dat de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever werkzaam is geweest, met inbegrip van reistijd.
 7. Na het bespreken van eventuele gewenste wijzigingen in het Aanbod brengt de Opdrachtnemer op korte termijn opnieuw een schriftelijk Aanbod uit.
 8. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de informatieverstrekking aan de Opdrachtgever op grond van dit artikel voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde vereisten, waaronder, doch niet beperkt tot de wettelijke eisen in artikel 6:230l van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het Aanbod door de Opdrachtgever.
 2. De aanvaarding van het Aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de Opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de Werkzaamheden wordt begonnen.
 3. Indien schriftelijk overeengekomen, vergoedt de Opdrachtgever de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings- of tekenkosten aan de Opdrachtnemer in geval de Opdrachtgever de Opdrachtnemer wel had uitgenodigd tot het doen van inventarisatie en schetswerk, maar haar uiteindelijk geen opdracht geeft.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties (op de Website, sociale mediakanalen of reclamedrukwerk), afbeeldingen, tekeningen, Aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen binden de Opdrachtnemer niet.
 5. De Opdrachtnemer is verplicht om vóór de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden door derden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen (de zgn. klic-melding). De Opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de Opdrachtnemer te verstrekken.
 6. Partijen verplichten zich bij het aangaan van de Overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van informatie, waaronder maar niet beperkt tot persoonsgegevens.
 7. Alle wijzigingen en veranderingen in omstandigheden of leveringstermijnen die betrekking hebben op de Overeenkomst moeten door partijen tijdig schriftelijk bij elkaar bekend gemaakt worden.
 8. De Werkzaamheden zijn opgeleverd wanneer de Opdrachtnemer, na de uitvoering van de Werkzaamheden, schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de Werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd.
 9. Opdrachtgever is verplicht de door Opdrachtnemer opgeleverde diensten en/of leveranties zorgvuldig op eventuele onjuistheden en gebreken te controleren en hierover binnen 8 dagen na oplevering en/of ontvangst aan Opdrachtnemer te reageren. Bij het uitblijven van een (tijdige) reactie, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn.

 

Artikel 5. Intellectueel Eigendom

 1. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. Opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het intellectueel eigendom van derden en vrijwaart de Opdrachtnemer van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten van de door de Opdrachtnemer ontworpen of tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen en foto’s blijven bij de Opdrachtnemer berusten, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever mag de aan hem door de Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld.
 5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en het is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zónder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken, te verveelvoudigen, te exploiteren of ten toon te stellen.
 6. Opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer dient als eerste in staat te worden gesteld een door de Opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren.
 7. Opdrachtnemer heeft de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

 

Artikel 6. Prijzen, meer- en minderwerk

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in Aanbiedingen en Overeenkomsten, zijn inclusief btw.
 2. Tarieven die genoemd worden op de Website zijn indicatief en de Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. 
 3. Uitsluitend de reiskosten die de Opdrachtnemer maakt tussen het eigen bedrijfsadres en het adres van de Opdrachtgever waar de Werkzaamheden (gaan) plaatsvinden, worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Het tarief dat per kilometer in rekening wordt gebracht is € 0,29 + het geldende btw-tarief. Parkeerkosten en reiskosten naar leveranciers of derden worden niet in rekening gebracht. 
 4. De Opdrachtnemer mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer mag de stijging van de kostprijs van materialen, die is ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch vóór de oplevering, aan de Opdrachtgever doorberekenen. Indien de Opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtnemer kan (verdere) uitvoering van de Overeenkomst opschorten tot het moment waarop de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de Overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerde Werkzaamheden zullen worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 5. Wijzigingen in de Overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de Hoofdsom, van tevoren schriftelijk worden vastgelegd. Tarieven die gehanteerd zijn in de Overeenkomst zijn leidend bij het berekenen van de prijs voor meer- en minderwerk. De Opdrachtnemer voert meerwerk pas na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever uit.
 6. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de Overeenkomst kan de Opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer zij de Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 

Artikel 7. Opdrachtnemer als tussenpersoon

 1. Opdrachtnemer kan op verzoek van Opdrachtgever fungeren als tussenpersoon voor het inkopen van materialen en/of diensten van derden (bijvoorbeeld een hovenier of aannemer). Opdrachtnemer neemt in beginsel geen onderaannemers aan, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Het gebruik van diensten van derden is derhalve voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer ziet zo zorgvuldig mogelijk toe op de kwaliteit van de door haar ingekochte materialen, overeenkomstig de omschrijving in het Aanbod, met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming en het gebruiksdoel.
 3. Voor de inkoop van materialen mag de Opdrachtnemer de Opdrachtgever tot vooruitbetaling van de volledige Verkoopprijs van deze materialen (inclusief verzend- of leveringskosten) verplichten.
 4. Opdrachtgever is verplicht alle materialen die door de Opdrachtnemer voor hem zijn ingekocht af te nemen, mits de Opdrachtgever voorafgaand aan de inkoop hier schriftelijk opdracht of toestemming voor heeft gegeven.
 5. De verzorging en bescherming van materialen die wel geleverd, maar nog niet (volledig) betaald zijn door de Opdrachtgever, vallen vanaf het moment van levering aan de Opdrachtgever onder zijn verantwoordelijkheid.
 6. Alle door de Opdrachtnemer ingekochte en geleverde materialen blijven eigendom van de Opdrachtnemer, zolang de Opdrachtgever deze niet of niet geheel heeft betaald.
 7. Ingekochte materialen die voor of tijdens de levering beschadigd raken, worden door de Opdrachtnemer op eigen kosten door vergelijkbaar materiaal vervangen of de Verkoopprijs daarvan wordt in mindering gebracht op de Hoofdsom.
 8. De Opdrachtnemer staat niet in voor de het aanslaan, groeien en blijven leven van Levende materialen, mits zij de Opdrachtgever voldoende instructie heeft gegeven over de verzorging en het beheer hiervan.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht (een niet-toerekenbare tekortkoming) kunnen leverings- en andere verplichtingen van partijen worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 90 dagen, kunnen partijen de Overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien de overeengekomen Werkzaamheden door overmacht bij de Opdrachtnemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de Opdrachtnemer onmiddellijk contact op met de Opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
 3. Indien bij het intreden van de overmacht de Opdrachtnemer al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kon voldoen, mag zij het reeds geleverde afzonderlijk aan de Opdrachtgever factureren. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst zou betreffen. 

 

Artikel 9. Milieu

 1. De Opdrachtnemer kan onvoorziene milieuaspecten (bijvoorbeeld aanvullend bodemkundig onderzoek) die zich aandienen nadat het Aanbod is uitgebracht en/of de Overeenkomst is aangegaan als meerwerk of onvoorziene kosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. De Opdrachtnemer wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Zo veel mogelijk bestaande groene materialen zullen in het ontwerp worden hergebruikt als bodemverbetering, ophoging of afdekking, opdat deze niet als afvalstoffen ontdaan hoeven worden. Door ondertekening van deze voorwaarden stemt Opdrachtgever in met deze toepassing van groene reststromen. Eventuele bijkomende kosten voor de verantwoorde benutting zijn voor rekening van de Opdrachtgever, mits deze kosten redelijk zijn en de Opdrachtgever tijdig door de Opdrachtnemer hierover op de hoogte is gebracht.
 3. Ontwerpen, educatiematerialen en uitgeschreven adviezen worden in beginsel digitaal aangeleverd aan de Opdrachtgever. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer deze documenten afdrukken in gewenste formaten en materialen. Opdrachtnemer zal altijd de meest duurzame afdrukmaterialen kiezen en kan de kosten hiervan doorbelasten aan de Opdrachtgever. 
 4. Opdrachtnemer staat ervoor in dat voldaan wordt aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en gemeentelijke verordeningen.

 

Artikel 10. Betaling  

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Euro via banktransactie naar het rekeningnummer van Biodiversituin, dat gespecificeerd is op de Overeenkomst en op de Website.
 2. De Opdrachtgever moet de factuur binnen 30 dagen nadat hij de factuur heeft ontvangen betalen, tenzij anders is overeengekomen. De 30e dag vanaf dagtekening van de factuur is de vervaldatum.
 3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Opdrachtgever de overeengekomen bedragen betalen op de betaaldata (i.e. vervaldata), zoals deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. De Opdrachtgever is in verzuim vanaf de vervaldatum. Na het verstrijken van de vervaldatum stuurt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een kosteloze betalingsherinnering, waarin zij de Opdrachtgever een nieuwe vervaldatum stelt van 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering. Tevens staan in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.
 5. Als de Opdrachtgever na het verstrijken van de vervaldatum van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag de Opdrachtnemer de wettelijke rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke vervaldatum.
 6. Bij niet-tijdige betaling mag de Opdrachtnemer de nakoming van de Overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten.
 7. Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling en die op grond van de geldende wetgeving op de Opdrachtgever verhaald kunnen worden, komen ten laste van de Opdrachtgever.

 

 Artikel 11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Een voor bepaalde tijd (tot oplevering) gesloten Overeenkomst heeft een duur van maximaal één jaar. De Opdrachtgever kan deze Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting van de Overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Een voor onbepaalde tijd (periodieke dienstverlening) gesloten Overeenkomst kent een stilzwijgende jaarlijkse verlenging. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst na het eerste jaar te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. De Opdrachtnemer kan de Overeenkomst opzeggen op grond van het bepaalde in de wettelijke regeling van de Overeenkomst van Opdracht, artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, waaronder de artikelen 7:402 lid 2 en 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Bij overlijden van de Opdrachtnemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Opdrachtnemer vóór de voltooiing van de Werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval moet de Opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden betalen ofwel (op basis van artikel 3.6.a) de Hoofdsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de Werkzaamheden, dan wel (op basis van artikel 3.6.b) tot het ogenblik van overlijden, liquidatie of ontbinding het verschuldigde berekend overeenkomstig de tarieven in de Overeenkomst.
 5. De Opdrachtnemer mag de nakoming van de Overeenkomst voor onbepaalde tijd opschorten in geval de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de Opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer of haar eventuele onderaannemers.
 2. Opdrachtgever is verplicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens de Opdrachtnemer indien de Opdrachtnemer schade veroorzaakt doordat door de Opdrachtgever of door derden die de Opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de Opdrachtnemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 4. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan ofwel opzet, schuld of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de Opdrachtgever.
 5. De Opdrachtgever is tegenover de Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade die door een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 6. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het voortijdig in gebruik nemen van (een gedeelte van) het werk dat nog niet is opgeleverd.
 7. De Opdrachtnemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.5.
 8. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken of schade die na de levering van materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de kant van de Opdrachtgever, waaronder gebrek aan voldoende onderhoud of veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht.

 

Artikel 13. Klachten en geschillen

 1. De Opdrachtgever moet een klacht over een gebrekkig(e) product of dienst zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven indienen bij de Opdrachtnemer, binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Voor producten geldt dat een klacht binnen twee maanden in elk geval binnen bekwame tijd is. Bij de levering van producten zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, indien mogelijk, de producten zo snel mogelijk na aflevering inspecteren en eventuele zichtbare gebreken aantekenen op het ontvangstbewijs, hetgeen overigens geen afbreuk doet aan de rechten die de Opdrachtgever op grond van de eerste zin van dit artikellid heeft.
 2. De Opdrachtnemer reageert binnen twee weken inhoudelijk op de klacht. Als een inhoudelijke reactie nog niet mogelijk is, laat de Opdrachtnemer dit binnen twee weken aan de Opdrachtgever weten, en geeft zij een termijn aan, waarbinnen de Opdrachtgever wel een inhoudelijk antwoord kan verwachten. De Opdrachtnemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De Opdrachtgever verleent in dat geval zijn medewerking.
 3. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Klachten geven de Opdrachtgever nimmer enig recht zijn betaalverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten, en elk beroep op verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 4. Klachten betreffende de uitvoering van de Werkzaamheden of de levering van materialen ontslaan de Opdrachtgever niet van zijn verplichting om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de Werkzaamheden of levering van materialen.
 5. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden en de rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de Website geplaatst en zijn van toepassing op Overeenkomsten die vanaf de publicatiedatum van de gewijzigde voorwaarden worden gesloten.