Privacyverklaring

Biodiversituin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens verantwoordelijke gegevensbescherming

Frederike van der Kooij

info@biodiversituin.nl

Vossenlaan 28

3951 AL Maarn

06-29023486

https://www.biodiversituin.nl/

 

Soorten persoonsgegevens

Biodiversituin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief in correspondentie of telefonisch verstrekt

 

Minderjarigen

Biodiversituin heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@biodiversituin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel

Biodiversituin verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van nieuwsbrieven of marketingacties
 • Contact met je op te nemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van betalingen

 

Geautomatiseerde besluiten

Er worden door Biodiversituin geen geautomatiseerde besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Biodiversituin gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Jouwweb (website), Moneybird (boekhoudsysteem), online bankierenomgeving van Bunq, sociale media.

 

Bewaartermijnen

Biodiversituin bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens van aanvragers van informatie of offertes, die niet leiden tot een overeenkomst: tot 4 weken na ons laatste contact.
 • Gegevens van klanten, die een overeenkomst met Biodiversituin sluiten: 7 jaar (wettelijke minimale bewaartermijn voor de Belastingdienst)
 • Gegevens van geïnteresseerden, die zich inschrijven voor een periodieke mailing: tot wederopzegging door jou.
 • Gegevens van sollicitanten: tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens 1 jaar te bewaren voor mogelijke nieuwe vacatures.

 

Derden

Biodiversituin verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het delen van adresgegevens en telefoonnummer met leveranciers.

 

Cookies

Biodiversituin gebruikt op haar website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Inzage in, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Biodiversituin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@biodiversituin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van je privacy in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

 

Misbruik en klachten

Biodiversituin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@biodiversituin.nl. Biodiversituin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Maarn, 10 augustus 2020